fbpx
Biznes

1000 DEN GRA HORYZONT ZDARZEŃ

1000 DEN zaprasza na spektakl improwizowany: Hory­zont Zda­rzeń.

Czy obser­wo­wa­li­ście kie­dyś coś, czego nikt inny na świe­cie nie miał szansy zoba­czyć? Rodzącą się myśl? Świa­tło, w kie­runku któ­rego kro­czy­li­ście? Wybuch miło­ści? Speł­nie­nie fanta­zji? Co, jeśli dosta­li­by­ście tę szansę? Odwa­ży­li­by­ście się podej­rzeć z bli­ska, tak zuchwale, czyjś tygiel życia? Co, jeśli wszech­świat, który będzie Wam dane zoba­czyć, rządzić się będzie zupeł­nie innymi pra­wami niż Wasz? Co, jeśli będzie zawsty­dza­jąco iden­tyczny?

Dekon­stru­owa­nie świata to odważne zada­nie. Nie jesteśmy jed­nak bogami. Jeste­śmy ludźmi. Ze wszyst­kimi wadami, przy­wa­rami, nawy­kami i śmiesz­nost­kami. Mamy jed­nak na tyle odwagi, by stwo­rzyć dla Was świat, który będzie krót­szy niż żywot motyla. Będzie ist­niał tylko wtedy, gdy będzie­cie na niego patrzeć, a potem

Kto wie, co wywoła na dru­giej pół­kuli. Może tor­nado? A może szczę­śliwą miłość?

Cie­kawi jeste­ście świata, którego już nikt nigdy nie zobaczy prócz Was? Zapra­szamy na spe­ktakl, który zagramy tylko jeden raz. Prze­kroczmy razem Hory­zont Zda­rzeń.

 

Bilety: 10 zł