Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne 

● Niniejsza polityka dotyczy serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem url: komediowy.pl (dalej jako “Serwis”). 

● Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Windą w bok” z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul.Mokotowskiej 17, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315936, NIP 1181982762, REGON 141666860 (dalej „Administrator”). 

● Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

● Twoje dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 

● Możesz skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną wysyłając list na wskazany wyżej adres lub wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@komediowy.pl 

● Na potrzeby świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są dane osobowe użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”) dostępne w plikach cookies oraz podane przez Użytkowników dla realizacji poszczególnych usług, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko.

● Serwis wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, dostarczenia treści w Serwisie oraz komunikacji z Użytkownikami, w tym w szczególności w następujących celach: ○ Wysłanie newslettera 

○ Wysyłanie informacji handlowej; 

○ Odpowiedzi na zapytania wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej; 

● Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

○ Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika dane w formularzach dostępnych w Serwisie lub w wiadomościach wysyłanych do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej 

○ Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

● Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulamin Serwisu (art. 6 ust. 1 b) RODO)[NB1] . W przypadku wysyłania Newslettera i materiałów stanowiących informację handlową podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO, marketing bezpośredni). W przypadku obsługi zapytań Użytkowników kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO, komunikacja Administratora z Użytkownikami). 

● Ponadto, dane osobowe przetwarzane są w celu polepszania usług świadczonych w Serwisie, w celu prowadzenia statystyk i ulepszania treści oraz usług, w tym dopasowywania treści do zainteresowań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora, zapewnienie działania Serwisu i najlepszej jakości usług w Serwisie oraz dostosowywanie informacji handlowych). 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

● Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 

● Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera. 

3. Hosting 

● Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: IQ PL Sp. z o.o. ul. Geodetów 16 80-298 Gdańsk 

https://www.iq.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

● Administrator nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje, ani w żaden sposób nie użycza) danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator w celu realizacji usług w Serwisie korzysta z zewnętrznych podmiotów świadczących na jego rzecz usługi obsługi Serwisu. Z tych względów oraz ze względów technicznych Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

● Administrator udostępnia Twoje dane podmiotowi świadczącemu wobec niego usługę hostingu, wyłączenie dla celów związanych z obsługą Serwisu. ● Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości) oraz realizacji usług drogą elektroniczną. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 

● Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 

○ dostępu do Twoich danych osobowych, 

○ ich sprostowania, 

○ usunięcia, 

○ ograniczenia przetwarzania,

○ oraz przenoszenia danych. 

● Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W razie wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika, Administrator zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych Użytkownika istnieją wobec Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

● W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z określonych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 

● W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. 

● Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej. 

● Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi Newsletter lub usługi wysyłania materiałów marketingowych, wymaga połączenia się ze stroną Administratora przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi. 

5. Informacje w formularzach 

● Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. 

● Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

● Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 

● Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia

serwisowego lub kontaktu handlowego, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

6. Logi Administratora 

● Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem. 

7. Istotne techniki marketingowe 

● Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

8. Informacja o plikach cookies 

● Serwis korzysta z plików cookies. 

● Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

● Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. ● Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

○ utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

○ realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”; 

● W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies

„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

● Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

● Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

● Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

● Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 

● W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

○ Edge 
○ Internet Explorer 
○ Chrome 
○ Safari 
○ Firefox 
○ Opera 

● Urządzenia mobilne: 

○ Android 
○ Safari (iOS)
○ Windows Phone

POSŁUCHAJ NAJNOWSZEGO ODCINKA

POSŁUCHAJ NAJNOWSZEGO ODCINKA

Klub Komediowy Podcasty – to kramik dźwiękowych pomysłów komików z Klubu Komediowego w Warszawie, nie brakuje nam tupetu i języka w gębie – udowodniliśmy to wypuszczając piękną i długą reklamę sklepu z biżuterią, improwizujemy w autorskich formatach np. Żony Wilanowa albo występujemy z gośćmi (graliśmy z Robertem Makłowiczem – królem Polski dwa razy), czasem piszemy sztuczki z rymem i rytmem.

POSŁUCHAJ NAJNOWSZEGO ODCINKA